Restaurátorské práce

Při restaurování se provádí odborné zákroky vedoucí k záchraně a konzervaci výtvarných a uměleckořemeslných děl. Při této práci nám jde především o ochranu původních struktur a zachování autenticity díla. Restaurátorské práce se soustředí na konzervaci původních materiálů a navrácení podoby částem fasád, jako jsou omítky, plastická výzdoba nebo malba. V rozporu se zásadami odborného ošetření ale není ani situace, při níž může dojít ke změně dochovaného vzhledu díla. Snahou restaurátorů je ošetřit všechny originální povrchy a prvky tak, aby se co nejvíce zpomalil jejich rozpad a nepodléhaly tak rychle vlivu času. 

Restaurátorské práce vždy vycházejí ze zjištění stratigrafického průzkumu, který je prvním krokem před zahájením samotného ošetření. Metoda stratigrafie vychází z předpokladu, že každá barevná či omítková vrstva reprezentuje konkrétní časové období. Průzkum se provádí pomocí sond na předem vytipovaných částech fasády, kde se vyskytují různé typy materiálů nebo zlacení prvků, které již není patrné. V případě opravy historické fasády pracuje náš restaurátor souběžně s ostatními stavebníky a řemeslníky. Jeho práce se týká dekorativních prvků a plastických detailů fasády, sgrafit, fresek, soch a jejich částí.

Cíle restaurování vychází z poznání konkrétního díla a uvědomění si všech jeho hodnot. Dílo uvedeme do zamýšleného stavu s respektem k prostředí, historickým a uměleckým souvislostem a potřebám, ke kterým má dílo sloužit.